หลักสูตรอบรม จป บริหาร อบรมแล้วได้อะไร คุณสมบัติของผู้อบรม

อบรม จป บริหาร

หลักสูตรอบรม จป บริหาร คือ หลักสูตรที่สอนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย เพื่อให้สามารถนำเสนอแผนโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานและนำเสนอต่อนายจ้าง เพื่อหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงแนวทางการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว ซึ่งผู้ที่ผ่านการ อบรม จป บริหาร ทุกคนจะต้องสามารถควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือ จป ทุกระดับได้

จป บริหาร คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร สถานประกอบกิจการ ต้องจัดให้มี จป บริหาร อ้างอิงตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 เพราะหากนายจ้างหรือกิจการใด ไม่แต่งตั้ง จป บริหาร จะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใครบ้างที่ต้องเป็น จป บริหาร?

กิจการตามที่กฎหมายกำหนดต้องแต่งตั้ง จป บริหาร ซึ่งผู้ที่จะเป็น จป บริหารได้นั้นต้องเป็นลูกจ้างในระดับบริหาร คือ ลูกจ้างในระดับหัวหน้าหน่วยงานที่มีระดับสูงกว่าหัวหน้างานขึ้นไป เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีลูกจ้างในระดับบริหาร ให้แต่งตั้ง นายจ้างเป็น จป บริหารแทน

หลักสูตรการอบรม จป บริหาร

หลักสูตรการอบรม จป บริหาร  มีระยะเวลาในการอบรม 12 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่

หมวดวิชาที่ 1 : การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 2 : กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 3 : การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อบรม จป บริหารแล้วได้อะไร?

คุณจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อรับรองว่าได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร จป บริหารแล้ว สามารถใช้สมัครงานตำแหน่งอื่นๆ ในสายงานด้านความปลอดภัยในการทำงานได้ หรือสามารถเข้ารับตำแหน่ง จป บริหารได้เลยทันที

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน หลายสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานให้เป็นสถาบันที่สามารถจัดอบรมหลักสูตร จป บริหารได้ เลือกสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ และสถาบันรับอบรม จป บริหาร ออนไลน์ เพื่อความสะดวกสบายในการเข้ารับการอบรม ส่วนใหญ่นิยมใช้โปรแกรม Zoom ที่มีภาพเสียงคมชัดระดับ Full HD

อบรม จป บริหาร ออนไลน์ สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 และอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้เข้ารับการอบรม ไม่ว่าจะอยู่ไหน ก็สามารถอบรมได้ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง อย่างไรก็ตามการอบรม จป บริหารต้องอบรมกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม ที่สำคัญวิทยากรต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร จป)